@ Štefan Schwarc

Přístupy k řešení drogové problematiky

Schwarc, Š. Vácha, P.
Cílem tohoto příspěvku je provést čtenáře mnoha přístupy či pohledy na problém drogového užívání a závislosti. Příspěvek se pokusím vést tak jakoby šlo čtenářům především o rozuzlení složité změti názorů na tento problém a jasnější orientaci v té vlastní.

...celý článek...

@ Pavel Vácha

Vybrané sociálně patologické jevy ve společnosti

Sociálně patologickými jevy se ve společnosti dříve označovaly některé negativní jevy a chování mající dopad nejen na jedince samotného, ale i do společnosti. V posledních letech je tento termín nahrazen pojmem rizikové chování. Dá se tedy hovořit o tom, že rizikové chování je tvořeno třemi podoblastmi, kterými jsou oblast závislostí, poškozování zdraví, a návazně psychosociální oblast. V posledních letech je stále patrnější a viditelnější výskyt rizikového chování ve společnosti, a to nejen v návaznosti na rozvoj informačních technologií, elektroniky, ale i v návaznosti na vyšší působení prostřednictvím reklamy a médií, kde je stále patrné vyšší pronikání dovedností z aplikované psychologie a sociologie a dalších věd. V této kapitole se budu zabývat vybranými jevy ze sociální patologie z důvodu velmi široké působnosti a nemožnosti plného vyčerpání tématu v návaznosti na možnosti tohoto příspěvku.

...celý článek...

@ Pavel Vácha

Efektivní prevence drogových závislostí

Aplikovaná primární prevence drogových závislostí je založena na principech bio-psycho-sociálně-existenciálních vlivů na jedince. V rámci účinnosti preventivního dění byly zkoumány zdroje informací o drogách. Tyto zdroje je možné rozlišit na prodrogové a protidrogové. V průběhu výzkumů se ukázalo, že rodiče mají rozhodující vliv na primární prevenci jako klíčový zdroj informací o nebezpečí drog. Z tohoto důvodu je potřebné provádění efektivní prevence pro dospělou/rodičovskou populaci za účelem změny hodnot, za účelem uvědomění si problému drogových závislostí a zahájení efektivní primární prevence v rodině jako nejúčinnější formy prevence.

Klíčová slova:
Primární prevence, drogová závislost, rodina, informace o drogách, zdroje prevence.

...celý článek...

@ Pavel Vácha

Potřeba specifické primární prevence

Aplicated primary prevention of rizik manner and drug addictions is based on bio-psychosocial-existential procedures of influences on individuals. In the framework of efectiveness of prevention were examined sources of informations about drugs and rizik manners. These sources is possible to part on for motivations and demotivations. During the process of exploration it has find out like a key resource of information about danger of drugs from parents. From this reason is important to have an effective prevention for adult/parent population of purpose of the change of values, of purpose of consciousness the problem addictions and start effective primary prevention in the family like the most effective form of prevention.

...celý článek...

@ Pavel Vácha

Potřeba cílené specifické primární prevence

Problematika drogových závislostí a rizikového chování je stále patrnějším jevem v dnešní společnosti. V současné době je preventivní činnost především delegována na školy a školská zařízení, které se snaží obsahově naplnit potřeby primární prevence. Velkým problémem však zůstává nepřesná a mnohdy necílená prevence. Velké množství škol využívá nabídek různých organizací, prostřednictvím kterých školy zajišťují vlastní preventivní činnost. Otázkou však zůstává dosud podceňovaný zdroj informací o rizikovém chování a drogových závislostech. Vedle škol a školských zařízení na jedince působí ve vzájemné interaktivitě rodina, kamarádi a osoby blízké z okolí jedince a v neposlední řadě prevence ve školách, ale i dostupnost mnohdy velmi kontroverzních informací z médií. V tomto směru je jedinec informován spíše motivačně k rizikovému chování a to především od kamarádů či osob z blízkého okolí, mnohdy za přispění médií. Prevence ve škole pokud není podpořená z rodin tak zůstává osamocena a tím se její efektivita výrazně snižuje. Další neopomenutelnou složkou je nízká koncepčnost a specifické zacílení primární prevence. Mnohdy školy nevychází z předem provedeného průzkumu, na základě kterého by se zaměřily na rizikové chování, které se v daném školském zařízení vyskytuje, nebo které se jeví jako v blízké budoucnosti jako rizikové. Tak zůstávají v prevenci některé oblasti rizikového chování naprosto nepokryté. Velmi často se jedná o nedrogové závislosti, jako například závislost na mobilním telefonu, chatovacích programech aj. Systematická a cílená prevence dokáže při správném použití rozkrýt i „spouštěče“ rizikového chování a tak se celková prevence v návaznosti na provedené šetření jeví účinnější a efektivnější.

...celý článek...

@ Hana Francová

Sociálně právní aspekty záškoláctví

Záškoláctví lze charakterizovat jako komplex obranného jednání, jehož cílem je vyhnout se nepříjemnosti, která je dána buď konfrontací neúspěšného dítěte s lépe prosperujícími spolužáky, nebo požadavky učitele na práci dítěte. Záškoláka je tedy možno definovat jako žáka, který nemá pro absenci ve škole legální důvod. Tato problematika je vymezena v celé řadě závazných právních norem, jako např. v zákoně o rodině či v zákoně o sociálně právní ochraně dítěte, na základě kterého může pracovník obvodního úřadu nezletilého napomenout, stanovit nad ním dohled a uložit mu omezení, popř. může též napomenout jeho rodiče nebo jiné občany, kteří narušují řádnou výchovu nezletilého. Dohled má být prováděn v součinnosti se školou a se společenskými organizacemi v místě bydliště. Tyto zákonné prostředky jsou však využívány poměrně málo, a často se sahá k mnohem razantnějším zásahům do rodiny i do svobody mladistvého, jakým jsou nařízená ústavní výchova a ochranná výchova. I problematika záškoláctví si tudíž žádá určitých preventivních přístupů jak ze strany školy, tak ze strany rodičů.

Klíčová slova
Záškoláctví – příčiny záškoláctví – prevence záškoláctví – zákon o rodině – zákon o sociální právní ochraně – zákon o pomoci v hmotné nouzi

...celý článek...

@ Pavel Vácha

Komplexní program specifické primární prevence

Novotný, A. Vácha, P.
Prezentace práce.

...celý článek...